Provozní řád a podmínky vyučování

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek, který se hradí pololetně. Pro nové žáky je splatný do týdne od zkušební lekce. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k úhradě obdržíte do emailu ihned po přihlášení. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu kopii dokladu o převodu, jinak Vám bude odepřen přístup na další lekci. Pokud máte specifické požadavky ohledně platby (např. faktura na zaměstnavatele či Benefity, kontaktujte nás).

Zkrácená docházka, storno lekcí

V případě pozdějšího zahájení Vaší docházky u vybraných předškolních programů (ROB/PKH) je možno požádat o slevu za zkrácené členství a uhradit zbývající počet lekcí ve zvýšené sazbě, nebo si zvolit tzv. "měsíční školné" (tzn. všechny lekce ve vybraném měsíci/měsících). Pro ostatní obory je akceptována přihláška a úhrada vždy celého pololetí.

Členský poplatek je nevratný. U předškolních oborů (kromě JMC/JXC) je však možné ze závažných důvodů členství přesušit a stornovat řádně omluvené lekce (3 a více po sobě jdoucí) dle podmínek stanovených v dokumentu "Provozní řád a podmínky vyučování", který naleznete níže.

Omluvené absence, náhrady:

Řádně omluvené lekce lze nahrazovat v poměru 1:1 v rámci daného pololetí a kapacity. Omluvu i náhradu realizujte výhradně ve svém uživatelském účtu v rámci náhradového systému Auksys. Jiná varianta omluv a náhrad není akceptována.

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do výuky. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které během výuky neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, že se chce zapojovat, může rodič využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěl by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině předškolních oborů (kromě MP a JMC) může být s ohledem na kapacitu učebny přítomen i doprovázející sourozenec starší 1.roku, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak ani on se nesmí zapojovat do výuky a narušovat hodinu.

Počet míst je omezen tak, aby byla výuka efektivní. Každý žák má své plnohodnotné místo, proto sourozenecké slevy neposkytujeme.

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně pololetního poplatku (kromě programu JMC/JXC). Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na hodině u vyučujícího. Hudební nástroje (např. flétna, klávesy, kytara) lze též zakoupit /objednat u vyučujícího, a to za zvýhodněné členské ceny. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Provozní informace:

  • Pro nástrojové obory a zpěv platí, že maximální délka lekce je při plné obsazenosti kurzu, tzn. 8 žáků. Menší skupiny mají délku lekce 45 min, 3 žáci pouze 40 min a 2 žáci 30 minut.

  • Před koncem 1. pololetí žáci dostávají email, kde jsou vyzváni k potvrzení svého zájmu o pokračování ve své skupině i oboru na 2.pololetí. Pokud se neodhlásí nebo nepožádají o změnu skupiny či oboru, pokračují dále a nepřihlašují se znovu. Po ukončení školního roku je však třeba dítě znovu přihlásit do nově vybraného oboru (v září se vždy mírně mění rozvrhy a věkové zařazení dětí).

  • Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině svačí, výuku natáčí /fotí rušivým či nepovoleným způsobem, telefonuje nebo hlasitým způsobem jinak narušuje výuku, případně ostatní slovně či fyzicky napadá apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák/člen zcela vyloučen až do konce pololetí, a to bez náhrady.

  • Žáci a jejich doprovod mohou během výuky z důvodu omezení narušení výuky a ochrany know-how i osob pořizovat fotografie a videa jen na pokyn / předchozí souhlas lektora (např. natočit si DÚ k opakování, vyfotit tabuli, pořídit si fotografii s maskoty apod.), ale nesmí přitom zabírat ostatní žáky či lektora během výuky. K pořizování fotografií a videí slouží především závěrečné besídky a koncerty.

  • Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z výuky či akcí pořízených pověřenou osobou Hudba dětem, z.s.. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

  • Dodržujte, prosím, pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu, provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá Vaše výuka.