Číslo účtu:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 230895962/5500. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden ve výzvě k platbě, zaslané emailem a je určen pro konkrétní platbu. KS není nutné uvádět. Platba členství v hotovosti není akceptována.

 

Ceník na školní rok 2020/21

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA (tzn. pokud se rozhodnete do programu nenastoupit, není požadována platba za zkušební lekci, která je jinak součástí pololetního poplatku).

PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
4-18 měs. Robátka (ROB)    
1,5-4 roky První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3) 2700,-Kč 45 min
4-6 let Rytmické krůčky (RK1, RK2)    

Pozn.: Pololetní poplatek je cenově zvýhodněn a jeho součástí je 16 lekcí výuky zvoleného programu. V případě objednání jednorázových lekcí (např. pozdější nástup) se započítává každá lekce v jednorázové zvýšené sazbě (10% z ceny pololetního poplatku). V případě, že bude na lekci přítomno výrazně méně žáků, délka výuky se v souladu s podmínkami o pár minut přirozeně zkrátí i při dodržení metodiky (= tzn. kratší prostoje při rozdávání nástrojů, rituál vítání a loučení s méně dětmi apod.). Pracovní sešit s CD můžete zakoupit u lektora.

 

EXKLUZIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ PROGRAMY:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
4-6 let Music Parade (MP1, MP2) 3400,-Kč 50 min
4-6 let
Junior Music Course (JMC1, JMC2, JMC3, JMC4)
 

5300,-Kč
 

60 min
 
6-8 let Junior Extension Course (JXC1, JXC2, JXC3, JXC4) =připravujeme pro současné žáky JMC4 od 2/2021
 
 

Pozn.: U těchto exkluzivních programů jsou v ceně zahrnuty též všechny učebnice, pracovní sešity, CD, DVD atd. Výuka je v malých skupinkách (JMC 4-8 dětí s rodiči / MP 6-10 dětí bez rodičů).

 

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
Od 6-ti let
 
Hra na klávesy „Fun Key (Kids)“
(FKKA 1-3, FKKB 1-3, FK2, FK3)
 
3200,-Kč 50 min
Od 6-ti let

 
Zobcová flétna (FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6)
Pop zpěv = zpěv pro mladší žáky (PZ)
 
3000 Kč
 
45 min
 
Od 8-mi let
 
Akustická kytara (KYT1, KYT2, KYT3, KYT4, KYT5)
Class Vocals = zpěv pro starší žáky (CV1, CV2, CV3)
3000 Kč
 
45 min

Pozn.: Do těchto programů lze nastoupit i během šk. roku, případně je možné absolvování kratšího cyklu a objednání jednorázových lekcí ve zvýšené sazbě (10% z pololetního poplatku/lekci), a to pouze tehdy, jestliže žák dosahuje požadované úrovně pokročilosti daného programu. Pracovní sešit s CD/USB můžete zakoupit u lektora. Výuka je v malých skupinkách (4-8 dětí bez rodičů).

PŘÍPLATKY U NÁSTROJOVÝCH OBORŮ A ZPĚVU:

  • obsazenost kurzu 3 žáci = příplatek 1000kč/žák/pololetí (nebo zkrácení doby výuky)
  • párová (duální) lekce pro 2 žáky = příplatek 50%
  • individuální lekce pro 1 žáka = dle délky lekce, oboru a pokročilosti (350 - 600kč/lekci)
 
 

 

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. Splatný je nejpozději do týdne od zahájení. Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. Výzvu k platbě obdržíte do emailu ihned po přihlášení do Vámi zvoleného programu. Členský poplatek je nevratný. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu kopii dokladu o převodu, jinak Vám bude odepřen přístup na druhou a další lekci. 

 

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně pololetního poplatku (kromě programu "JMC" a "MP"). Ke každému programu je pracovní sešit a CD (u některých oborů USB) v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. Prosíme rodiče, aby učební materiály nehradili z organizačních důvodů převodem, ale zakoupili si je vždy v hotovosti, přímo na hodině u vyučujícího. Hudební nástroje (např. flétna, klávesy, kytara) lze též zakoupit /objednat u vyučujícího, a to za zvýhodněné členské ceny. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do výuky. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které během výuky neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, že se chce zapojovat, může rodič využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěl by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině předškolních oborů (kromě MP a JMC) může být s ohledem na kapacitu místnosti přítomen i doprovázející sourozenec starší 1.roku, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak ani on se nesmí zapojovat do výuky a narušovat hodinu.

Počet míst je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence s ohledem na slevy. Proto sourozenecké slevy neposkytujeme.

 

Omluvené absence a náhrady:

Při jednorázových a krátkodobých absencích žáka lze řádně omluvené lekce nahrazovat v poměru 1:1 v rámci daného pololetí a kapacity. Omluvu i náhradu realizujte výhradně ve svém uživatelském účtu v rámci náhradového systému Auksys. Jiná varianta není akceptována.

U předškolních oborů a dlouhodobé nemoci dítěte je možné požádat o storno řádně omluvených lekcí (kromě JMC/JXC) a převod této části členství formou slevy do dalšího období. Žádost je třeba podat nejpozději předposlední den v měsíci, za který je storno požadováno a doložit k němu lékařské potvrzení prokazující tuto skutečnost. O storno lekcí nelze žádat zpětně za předchozí kalendářní měsíce, avšak za budoucí ano. V případě, že je v daném období poskytnuta distanční varianta zvoleného programu a nebo omluvené lekce byly již nahrazeny, žádost bude zamítnuta. O vyhovění či zamítnutí rozhoduje vždy 3 členné vedení spolku a vydá k tomu písemné stanovisko. Případná sleva se vypočítává rozdílem uhrazeného pololetního poplatku a cenou nestornovaných lekcí, jakoby byly objednány ve zvýšené sazbě jednorázových lekcí dle "Provozního řádu a podmínek vyučování". U nástrojových oborů, JMC/JXC a zpěvu se dlouhodobá absence řeší individuálním servisem úkolů od lektora.

 

Ostatní informace:

Před koncem 1. pololetí žáci dostávají email, kde jsou vyzváni k potvrzení svého zájmu o pokračování ve své skupině i oboru na 2.pololetí. Pokud se neodhlásí nebo nepožádají o změnu skupiny či oboru, pokračují dále a nepřihlašují se znovu. Po ukončení celého školního roku je však třeba dítě znovu přihlásit do nově vybraného oboru (k 1.9 se vždy mění rozvrhy a zařazení dětí).

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině svačí, telefonuje nebo hlasitým způsobem narušuje výuku, případně na ostatní slovně či fyzicky útočí apod.). V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák/člen zcela vyloučen až do konce pololetí, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z výuky či akcí. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

Dodržujte, prosím, pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu, provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá Vaše výuka.

 

VSTUPNÍ VĚK NÁZEV PROGRAMU (ZKRATKA) POLOLETNÍ POPLATEK DÉLKA LEKCE
4-18 měs. Robátka (ROB)    
1,5-4 roky První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3) 2700,-Kč 45 min
4-6 let Rytmické krůčky (RK1, RK2)    

Pozn.: Pouze u těchto programů je možnost objednání i jednorázových lekcí ve zvýšené sazbě. Výuka je ve skupinkách pro 8-12 dětí s rodiči. Pracovní sešit s CD můžete zakoupit u lektora.

 

Vyhledávání

INFOLINKA: 731 066 100 / info@yamahakurzy.cz