Smluvní podmínky platné pro školní rok 2024/25 ("Provozní řád a podmínky vyučování 2024/25")
Registrací do programu a úhradou členského poplatku souhlasí žák, resp. zákonný zástupce s těmito smluvními podmínkami, které tvoří závaznou smlouvu mezi Vámi v roli "žáka" a Hudba dětem, z.s. v roli "provozovatele" na školní rok 2024/25.

1. VZNIK A ÚHRADA ČLENSTVÍ:

a) Členství vzniká registrací žáka do zvoleného programu/oboru společně s úhradou příslušného poplatku a je zahájeno na počátku daného období, shodného s pololetím školního roku. Poslední den tohoto období pak zaniká. Pololetní poplatek pro stávající žáky je splatný dle vystavené výzvy k úhradě (u nových žáků zpravidla do 1 týdne až od zahájení docházky nebo absolvování ukázkové lekce, u pokračujících žáků do 2 týdnů již od zápisu do programu v rámci pokračujícího stupně daného oboru).

b) V případě zájmu o členství na kratší období je možno před zahájením Vaší docházky (s vyjímkou oborů JMC/JXC) požádat o tzv. "zkrácené členství". Cena za zkrácené členství se vypočítává podle počtu objednaných lekcí u konkrétního programu (sazba jednorázové lekce u předškolních oborů ROB, PKH a RK činí 350,-Kč /lekci, ostatních oborů 10 % z pololetního poplatku daného programu. V jednorázové sazbě lze objednat všechny zbývající lekce v daném pololetí anebo všechny lekce v uvažovaném měsíci.

c) Členský poplatek je za všech okolností nevratný, ale je možné ze závažných důvodů členství přerušit písemnou žádostí zaslanou na info@yamahakurzy.cz a požádat o storno lekcí budoucích a též o zpětné storno 3 a více po sobě jdoucích řádně omluvených lekcí v měsíci, kdy je žádost podána (tzn. nejpozději 24 hodin před koncem měsíce, kterého se týkají, a nepravidelně omluvené absence jsou ze storna vyloučeny). V případě zkrácení/přerušení kurzu je žákovi cena členství přepočítána dle sazby jednorázové lekce za všechny proběhlé lekce (s vyjímkou těch, za které je uplatněno řádné storno) a přeplatek převeden na slevu pro budoucí období. Slevu nelze vyplatit a má platnost 1 rok. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žáka, název zvoleného programu a kontakt na rodiče. Pouze exkluzivní obory JMC/JXC a MP možnost storna nenabízí.

2. ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI, KTERÁ PŘÍSLUŠÍ VŠEM ČLENŮM:

a) Člen je po dobu svého platného členství oprávněn účastnit se výuky zvoleného programu, zpravidla v rozsahu 1 lekce týdně, a to v pravidelných termínech dle své rezervace po dobu platnosti jeho členství, v celkovém rozsahu 16 lekcí/pololetí.

b) Výuka probíhá prezenčním nebo distančním způsobem a během školních prázdnin i státních svátků se nekoná. Přehled lekcí má každý člen ve svém uživatelském účtu. V případě, že dojde k přesunu některé z plánovaných lekcí, obdrží člen (zákonný zástupce) "info sms" o této skutečnosti. Zprávy s připomenutím prázdnin a plánované výluky vyučování nerozesíláme.

c) Do výuky má přístup pouze zapsaný člen daného programu + jedna dospělá osoba jako doprovod. V předškolních oborech je možná též přítomnost sourozence ve věku do 1 roku za předpokladu, že sedí mimo pracovní kruh, do výuky se nezapojujie a neruší ostatní anebo i starší sourozenec, pokud je také členem (kromě programu JMC/JXC a MP, kde je přítomnost sourozence vyloučena). Účast dalších osob musí být odsouhlasena vyučujícím.

d) Pokud je to organizačně a kapacitně možné, má člen možnost náhrady všech zmeškaných lekcí v daném pololetí. Tuto možnost má za předpokladu, že byly zmeškané lekce včas a řádně omluveny prostřednictvím uživatelského účtu v náhradovém systému Auksys, a to nejpozději den předem, kde se i přihlašuje na náhradní lekce dle svého zájmu. Náhrady nelze vymáhat, či za ně požadovat kompenzace a nepřevádějí se do dalšího období.

e) Člen výslovně souhlasí s převedením výuky do distanční formy, pokud zásahem vyšší moci nebo státního orgánu není možné realizovat prezenční výuku na dané pobočce a bere na vědomí, že distanční forma není důvodem pro uznání storna. Pokud se člen účastní online výuky nebo online náhrad, upravuje jeho účast dokument "desatero online výuky" uvedený na webových stránkách www.yamahakurzy.cz.

f) Během návštěvy výukových prostor je člen, resp. jeho zákonný zástupce, plně zodpovědný za zdraví své i svých dětí a zavazuje se nahradit případnou škodu vzniklou vlastním zaviněním na zařízení i vybavení. Člen i jeho doprovod je povinen se řídit provozním řádem učeben a dodržovat nařízená bezpečností a hygienická pravidla.

g) Člen, resp. jeho zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z výuky i akcí pořádaných spolkem. Tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou.

h) Dále je člen oprávněn být informován o činnosti spolku, účastnit se akcí spolku podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce a právo uplatňovat své názory či předkládat podněty k činnosti spolku.

i) Každý člen má také právo kdykoliv ukončit své členství, a to i bez udání důvodu. Při ukončení členství nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného členského poplatku nebo jeho části.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLKU:

a) Spolek jako provozovatel hudebních programů "Yamaha Music School" garantuje členovi 16 lekcí za školní pololetí.

b) Plánovaná výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (např. nemoc lektora či výpadek učebny), bude do garantovaného počtu lekcí nahrazena. Náhradní výuku je provozovatel oprávněn konat v jiných termínech i prostorách ve stejné nebo blízké lokalitě, popřípadě distanční formou, s čímž obě strany výslovně souhlasí.

c) Mimořádné změny týkající se výuky budou nejpozději 1 den předem oznámeny na webových stránkách na www.yamahakurzy.cz, a v rámci možností také přes službu "info sms" na telefon uvedený v registraci člena.

d) V případě podezření na nemoc ohrožující zdraví ostatních, si vyhrazuje spolek právo vykázat nemocnou osobu z výuky.

e) Spolkem pověřená osoba (lektor, pracovník na infolince) seznámí členy s originálními vyučovacími materiály pro daný program a zajistí členům možnost jejich zakoupení. Tyto materiály podléhají autorským právům a není povoleno je dále kopírovat a šířit.

f) Spolek zpracovává a uchovává osobní údaje členů v souvislosti s pořádáním programů, provozem webových stránek a v souvislosti s další doplňkovou činností. Spolek, jakožto správce osobních údajů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako "GDPR") a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.